محل تبلیغات شما
هُوْ

چیست حق؟ جام جم و محو تماشا همه اوست

ساقی و میکده و مطرب و مینا همه اوست.

رنگ نیرنگ جهان ریخته بی رنگی او

دام طاووس فلک شهپر عنقا همه اوست

اندرین دیر کسی نیست جز او جلوه فروش

عکس در جام می و نشئة صهبا همه اوست

عقدۀ کار خود و عقده گشا اوست همه

خود معمای خود و حلِ معما همه اوست.

هم خود او یوسف و خود چاه و خود او زندانی

هم کلیم و شجر و طور تجلّا همه اوست.

هم خود او وحی و خود او صاحب وحی صمدی ست

مصحف ناطق و هم آیة کبری همه اوست.

هم خود او هادی و هم مهدی و هم نور هدی ست

هم صراط حق و هم جنّت ماوی همه اوست.

شرح مضمون حق از کس نتوان شد صادر

که به دیوان ازل معنی و انشا همه اوست.

حق

كدام استاد داند رازِ این راه كه ما شاگردِ آن استاد باشیم....

هادی و مهدی و این نور هدی اوست همه...

دل درویش بدست آر و نشان گیر و برو...

اوست ,هم ,حق ,نور ,وحی ,هدی ,همه اوست ,خود او ,و هم ,اوست هم ,و خود

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی